Bargello 5 (potlood, 2017)

Bargello 5 (potlood, 2017)