Bargello 3 (potlood, 2017)

Bargello 3 (potlood, 2017)