Bargello 1 (potlood, 2017)

Bargello 1 (potlood, 2017)